2013 m. vasario 12 d., antradienis

Iš nematomo žmogaus užrašų (20). Nebylio byla.


Dievaži, kažkas visgi slypi tuose nuolatiniuose senukų pasisėdėjimuose ant suoliukų šalia daugiabučių laiptinių, vaikų žaidimų aikštelių ar šiaip parkuose-parkeliuose ir greta jų! Kas? Pats iki šiol nežinau, bet slypi! Nepaisant to, ką jie ten beburbuliuotų bedantėmis burnomis, tasai reginys tiesiog spindėte spindi kažko nečionykščio laukimu. Laukimas panašus į bendrą mistinį veiksmą. Veiksmas sustingęs, sąmoningai nesuvokiamas, siejantis visus iki kaulų čiulpų, net jei kiekvienas atskirai ir būtų nepakartojamas kaip zebro kailio raštas... Kažin kas kažkada tikrai nutiks, kažin kas kažkada tikrai pasikeis! Tik kas ir kada? Prisėskime...
- Kiauliena nuo gegužės pirmos dienos pabrangs dviem-trimis litais. Per radiją girdėjau, – deklaravo ryškiai violetine skarele galvą apsirišusi liesa senutė, kurios įkritę žandai priminė smegduobes daugiabučio kieme.
- Ajajaj, ajajaj, oi, ui, – iš paširdžių sudejavo kita, kurią nuvijus nuo suoliuko, į jos vietą galėtumei pasodinti kitas tris senutes, – Ministras pirmininkas kaltas, tas storžievis žaltys ir visi kiti politiniai šliužai!
- O mane vakar riebiai prikūlė ir vos aukštyn kojomis neapvertė kontrolieriai... Bilietuką tai aš pasižymėjau, tik jis jau buvo kelis kartus lygintuvu „pataisytas“. Tai rupūžės pastebėjo ir kad pradėjo tūsyti, tūsyti, tūsyti, – guodėsi garbanota žila senė, kurios kas antras dantis buvo auksinis.
- Meras kaltas, meras kaltas! – iš karto išrėžė stambioji kiaulienos mėgėja. – Che, che, tikrai meras.
Jos prisirpę žandai net pulsavo iš pasitenkinimo – regis, apkūnioji visai pamiršo, jog nuo gegužės pirmosios pabrangs kiauliena.
- - -
Priešais globalias problemas gvildenančias senes, kitoje šaligatvio pusėje, ant neseniai perdažyto suoliuko, koją ant kojos susidėjęs sėdėjo pilką sudrožtą skrybėlę ant akių užsimaukšlinęs vyras, kuris, atrodė, visiškai nereagavo į tai, kas dedasi aplinkui. Jis tiesiog sunėręs rankas ramiai sau stebėjo šalia smailianosių kaubojiškų batų tipsenančius bukagalvius balandžius, o šie su visais į gatves pasipylusiais žmonėmis džiaugėsi pagaliau sugrįžusiu tikruoju pavasariu. Senės į saulėje sustingusį vyrą taip pat nekreipė jokio dėmesio – regis, jo išvis čionai nebuvo. Ištižęs popietės tingumas sklandė ore. Būtis palaidomis vaikigalių gerklėmis bei aimanuojančiais sūpynių girgždėjimais taip riaumojo į visas puses, kad net tolimiausių neatrastų planetų gyventojai (jei tokių yra) turėjo bent jau krustelėti ir įdėmiai įsiklausyti – galbūt šioje visatoje esti paslapčių, kurios dar niekada nebuvo lyžtelėtos...
Globaliai nusiteikusios senės, neprilygstamos visų galų ekspertės, staiga lėtai lėtai sinchroniškai pakilo nuo suolo ir jau ruošėsi klibinkščiuoti į savuosius drėgnus bei tamsius urvus, tyliai glūdinčius abejinguose blokiniuose daugiabučiuose.
- Aaaaaaa, mūsų nebylys! – taisydamasi gėlėtą rudą sijoną atsainiai pastebėjo stambiakrūtė kiaulienos mėgėja, žvilgtelėjusi į skrybėlėtą „kaubojų“. – Na, pasėdėk dar, pasėdėk, balandėli, gal ką ir išsėdėsi kada nors, trauk tave žalios devynerios!
Koją ant kojos susidėjęs ir rankas sunėręs žmogus atrodė tartum statula – nė motais bobų paistalai...
- Che, che, – sukikeno violetinės skarelės savininkė. Jos žandų „smegduobės“, regis, akimirką net užsitraukė. – Eime jau, eime... – Už alkūnės timptelėjo keleivių kontrolės nuskriaustą auksaburnę kaimynę.
Trijulė išbildėjo į savo kiliminių sienų vienatvę, kurioje dešimtmečių dešimtmečius ganosi ir niekaip atsiganyti negali plačiaragiai nesibaigainčių tylumų briedžiai.
- Žinai, gyvenimas yra laikinas atminties praradimas, – tarė nebylys, staigiai nuo šaligatvio atplėšdamas prikepusias akis, vos tik aš prisėdau šalia jo. Tos akys buvo ryškiai žalios. Kaip Žaliųjų ežerų vanduo. Po skrybėlės atbraila jos atrodė tarytumei kelios žvitrios zylės ant stogo kraigo. Jose vandeningai spindėjo vos vos įžvelgiamas nepaaiškinamas pamišimas ir savotiškas alkis... Alkis kažką suprasti, įspėti, alkis tuo supratimu su kuo nors žūtbūt pasidalinti. Pažiūrėjus, vyras jau gerokai buvo perkopęs penkiasdešimties metų ribą, tačiau pusilgiai tankūs plaukai dar tik kur ne kur lyžtelėti žilumo liežuvių. Kelių dienų barzdelė smulkiomis adatėlėmis veržėsi į pavasario vaiskumą.
- Kodėl? – bukai nustebęs paklausiau aš, nematomas žmogus, vidury baltos dienos, kaip mėgstama sakyti, netikėtai užkalbintas nebylio.
- Todėl! – atkirto šis ir kiek nervingai (o gal man taip tik pasirodė) iš delnų sunerties išlaisvinęs abu nykščius ėmė gan greitai vieną nykštį sukti aplink kitą. Pirmyn ir atgal. Pirmyn ir atgal.
Po kelių minučių supratau, jog, nors nebylys mane ir užkalbino, jis visai nebuvo linkęs su manimi toliau terliotis (kažin kodėl įvyko toks staigus persikeitimas?), todėl tariau:
- Prašau man atleisti už įžūlumą, bet gal malonėtumėte, tamsta, bent šiek tiek paaiškinti, kodėl taip manote...
- Pats pagalvok, ar tu atsimeni ką nors iš tų laikų, kai dar nebuvai gimęs? Vos gimęs kurį laiką gal ir buvai apgaubtas tojo Didžiojo Žinojimo, kuris ilgainiui išsisklaidė kaip vasaros rūkas. Tiesa, sakyti „iš tų laikų“ yra neteisinga, ar ne? Juk jokių laikų tuomet dar nebuvo, o kažkada, visai greitai, ir vėl nebebus, ačiū Dievui... Vėl pasinersime į Žinojimą, kurio dabar nežinome. Kaip aklos vištos šlitinėjame iš kampo į kampą, vaidindami filosofus, transcendentinių pasaulių žinovus-nutuokėjus, visų laikų bei erdvių santykių ekspertus... Tokie išsipūtę, išsikedenę plunksnas – pasaulio centrai, užtikrinti iš visų galų paskubomis surankiotomis žiniomis, išskleidę aplink save arogancijos parašiutus, išskirtiniai, neabejotinai išskirtiniai, lyg neturėtume tarpkojų... Vadinasi, gyvenimas yra laikinas atminties praradimas. Niekada nepastebėjai, kad mintis ir mirtis viso labo tesiskiria viena raide – n ir r: n – nežinojimas, Nežinia, o r – spindulys, sugrąžinantis į esmę. Spindulys, sugrąžinantis iš periferijos į centrą, iš nežinojimo į žinojimą. Taigi, mintis per mirtį, mirties dvelktelėjimu, Didžiosios Nežinios, Nerimo rūbą pakeičia Didžiojo Žinojimo, Didžiosios Ramybės apdaru. Aišku, namo sugrįžtame ne tokie, kokie iš jų išėjome. Kartais net ir visai nebeatpažįstami, o kai kurie išvis nebegrįžta... Gal kada nors ir sugrįš, skausmo broliai ir skausmo seserys, kas ten žino... Dažnai klausiama – o kam tuomet iš viso reikėjo kur nors eiti? Aš irgi neretai taip pagalvoju... Reikėjo, vadinasi, reikėjo. Mes nusileidome į šitą žemiškąjį šauksmą, į šitą žemiškąją mėsmalę, širdžių lavą bedugnių kraštais nešėme giliai krūtinėse vis kažko ieškodami, vis kažko vildamiesi, vis kažką aptaškydami, apdegindami. Aplipome šunkelių dulkėmis, į panages prisismaigstėme erškėtrožių spyglių. Ar mus beatpažins net pačios artimiausios sielos? Ką pasakys visų laikų-nelaikų, visų erdvių-neerdvių Valdovas? Ar mes deramai ir sąžiningai atlikome mums paskirtas užduotis? Žinai, dabar mąstau, jog laikinas atminties praradimas yra laikinas mūsų išmėginimas. Bet tu paklausi, o kam to reikia? Negi Šviesiausioji Karalystė, iškilusi virš visų amžių bei kalnų, turėtų norėti išmėginti atskiras savo dalis, kurios sudaro Tobuląjį Vienį, dulkančioje, skausmų supančiotoje žemėje? Nebežinau, ką ir pasakyti...

- - -

Aš irgi nežinojau, ką pridurti. Visa tai išpyškinęs nebylys vėl įsmeigė žalias pamišusias akis į pilką suskeldėjusį šaligatvį. Į jo kaubojiškus batus staiga atsimušė nežinia iš kur atšuoliavęs dangaus mėlynumo kamuolys, kurį iki pat mūsų smagiai pasistriksėdama atsivijo maždaug šešerių metų pajodžarga – mergaičiukė nubalnotais keliais, į visas puses nerūpestingai tabaluojančiomis keliomis kasomis ir be kelių priekinių dantų burnoje.
   - Atsiplasau, – plonu balseliu šelmiškai iškošė ji ir čiupusi apvalųjį savo džiaugsmą netrukus pradingo kiemų užkaboriuose.
- O ji dar ką nors prisimena? – paklausiau aš.
- Šį tą, miglotai, – ramiai atsakė „kaubojus“, nepakeldamas galvos, – Bet greitai nebeprisimins... Žinai, kas yra baisiausia, gyvenant šiame „laikinajame atminties praradime“? Prarasti dar ir visą save, išsiskaidant į beprotiškai lekiančias valandas, dienas, metus... Čionai nieko nėra žiauriau už beatodairišką skubėjimą, kuris išplauna visus esybės klodus. Negailestingos skubėjimo bangos praryja susitelkimo, susimąstymo kopas. Mes vis su kuo nors lenktyniaujame, lenktyniaujame, lenktyniaujame, o galiausiai patys pasiliekame... pirmoje vietoje. Žvelgiant iš galo. Mes įtikime laikinojo atminties praradimo amžinumu ir nebetikime, kad kas nors galėtų būti amžiniau... Tačiau argi tai nepanašu į tikėjimą, jog įspūdingų ledo skulptūrų niekada neištirpdys ne tokia jau įspūdinga, žiūrint iš apačios, Saulė?.. Brrrrrrrrrr....Brrrrrrrrrrrrrr.... – Kaip iš vandens išlipęs šuo nusipurtė nebylys.
- O kodėl toji senutė Jus pavadino nebyliu? – pasiteiravau aš.
- O todėl, kad aš jau beveik dešimt metų, tiek, kiek čia gyvenu, nė su viena iš jų nesu nė karto kalbėjęs, nesu ištaręs nė vieno žodžio, nors visas jas pažįstu kiaurai, žinau visas jų istorijas... Ir tuo pačiu nepažįstu nė vienos ir nieko nežinau. Aš tiesiog nerandu progos įsiterpti, o ir nelabai ką įdomaus galiu apie save papasakoti. Bent jau kol kas. Aš juk nebylys, nesubrendęs kalbai šioje daugiažodžiavimo eroje... Bet, dievaži, kažkas visgi slypi tuose nuolatiniuose senukų pasisėdėjimuose šalia daugiabučių laiptinių, šalia vaikų žaidimų aikštelių, dievaži...
Nerijus Laurinavičius, 2013 02 07.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą