2014 m. vasario 5 d., trečiadienis

Iš nematomo žmogaus užrašų (26). Paslaptingas krepšys.


Smalsumas turbūt yra yda. Žodis „yda“ labai panašus į žodį „yla“. Pamanyk tik, viena raidė ten ar ten... Kita vertus, anksčiau už vieną raidę žmonės ir galvas paguldydavo. Mano smalsumas visada buvo labai smailus (kitaip nė šių užrašų greičiausiai nebūtų). Smailus kaip tikrovę kiaurai verianti vinis. Tiek čionai tos dorybės... Spręskite patys.

            Tais mūsų Viešpaties metais (nebepamenu kelintais) ištiko toks lapkritis, kai šio mėnesio stichijoms nebėra ką veikti mūsų žemėje. Spalis, švelniai tariant, šiek tiek persistengė ir be skrupulų nupurtė visus medžių lapus. Tik vienas kitas išraudęs rudens atšvaitas kybojo plikašakių viršūnėse ir giliai į save siurbė sekmadieninę Bernardinų sodo tylą. Dar trūksta šiek tiek svorio, šiek tiek rudeninės minties švino, menko vėjelio dvelktelėjimo ir tie paskutinieji atšvaitai Vilnelės garbanomis nubanguos į Nerį.
            Negaliu tiksliai pasakyti, iš kurios pusės atpėdino tasai šlubas vidutinio amžiaus žmogus su tankiai pintu krepšiu kairėje rankoje. Ryškiai geltona aksominė skrybėlė jam dievaži tiko! Ant galvos apdangalo kraštelio pastebėjau nedidelę juodą plunksną. Atrodė, kad ji kuo puikiausiai čia dera, jog viskas taip ir turi būti. Kol taip mąsčiau, į gan gerai atrodantį tamsiai mėlyną lietpaltį įsisukęs atklydėlis atsargiai prisėdo už nedidelio kubo formos staliuko, kuris su visais kitais Vilnelės pakrantėje išdygo visai neseniai, po Bernardinų sodo rekonstrukcijos, ir kuris buvo tikras šachmatininkų bei šiam žaidimui prijaučiančiųjų džiaugsmas. Mat stalo paviršiuje įmontuota šachmatų lenta, į kurią savo nedideles, bet gilias akis iškart susmeigė žmogus su krepšiu. Krepšys garbingai „sėdėjo“ priešais savo šeimininką kaip koks susimąstęs varžovas, tačiau atrodė gerokai „pavargęs“, paklypęs, nors ir turėjo gan tvirtą sandariai užvožtą dangtį su keturiomis ar penkiomis kelių pirštų storumo skylėmis.
            Kol ryškiai žalios nepažįstamojo akys lėtai smaigstė staliuko paviršių, tartum ant jo būtų išdėstytos šachmatų figūros, aš paslapčia mėgavausi ryškiai geltona skrybėle. „Netikėtai į Bernardinų sodą nusileidusi saulė...“, – šovė tokia mintis. Gaila, kad jau seniai nebeturiu galvos – visai neprošal būtų tokį apdangalą bent jau pasimatuoti! Belieka tik atsidusti ir toliau tęsti šį pasakojimą.
            Šlubas žmogus ilgai neužsisėdėjo. Maždaug po dešimties minučių atsargiai pakilo kartu su savo paslaptingu krepšiu. Regis, tuo pačiu metu šiek tiek pakilo ir vėjas, lengvai įsikabinęs į tamsiai mėlyno palto skvernus. Man tai net nebuvo kur kilti, nes ir taip nuolatos kybau tarp žemės ir dangaus.
            Kaip jau kažkada minėjau, vaikystėje dažnai mėgdavome pasekti nepažįstamuosius. Per daug nesvarstydamas taip pasielgti nusprendžiau ir šį kartą. Jei nebūčiau nematomas žmogus, greičiausiai galėčiau dirbti privačiu sekliu. Patirties iki soties! Išsigandusi netikėto vėjo dvelktelėjimo juoda plunksna nuo skrybėlės atbrailos nuskriejo šalin, o ant staliuko-šachmatų lentos tyliai atgulė raudonas kaštono lapas. Kas tai? Perdegęs rudeninės vienatvės raštelis, būties skausmo sugertukas, filosofinis išsigelbėjimo receptas ar dar kas nors? Nesvarbu, verčiau pasekime šlubą žmogų!
            Ne toks jis jau ir šlubas, po galais! Gal vos vos. Nepastebimai sklendžiau paskui paslaptingą krepšį, paskui tamsiai mėlyną nugarą, kuri įsigraužiančiame lapkričio pilkume priminė sodrią vasaros dangaus gelmę. Dešinėje liko teniso kortai. Tušti kaip mano kišenės kadaise. Tik, regis, kamuoliukai vis vien nerimo: kaukšt-kaukšt, kaukšt-kaukšt... Ej, ejejej! Kas lošia tenai? Galbūt kokie nors kiti neregimi žmonės, kadaise čia gyvenę, o gal išvis kol kas negimusieji?.. Visko gali tikėtis šiame mieste – vienu metu buvusiame, esančiame ir dar tik būsimame.
            Dešinėje palikome ir amžiams apleistą „Rotondą“, ir plikai nuskustą pilies kalną, ir somnambuliškai į priekį ištiesusį rankas Gediminą, lyg nuolatos ieškotų savojo žirgo, esančio visai čia pat, pašonėje, lyg nuolatos ieškotų savojo Vilniaus, savosios pilies, savojo sapno… Gediminai, Ge-di-mi-nai, ej, pažvelk į mus! Nagi! Pažvelk akmeninėmis akimis! Ar tokius mus sapnavai kadaise? Tavajame sapne tarpsta mūsų gyvenimai ir mūsų sapnai. Čionai nebėra nei tiesių, nei atkarpų – viskas juda visomis kryptimis, visais laikais, visomis ašimis, nes taip dažnai juk būna sapne... O aš, neregimas žmogus, dabar judu paskui tą ryškiai geltoną skrybėlę, paskui sodriai mėlyną nugarą, kuri kažin kodėl man sufleruoja, kad kažkur yra išsigelbėjimas. Gal tame sandariai užvožtame pintame krepšyje su skylėtu dangčiu?
            Mieste, kuriame lapkričiui beveik nebeliko ką veikti, o aš vis dar vyliausi kai ką suprasti, sekdamas šiek tiek šlubą žmogų lėtai pasukau į kairę, ir čionai iš visų pusių mus apgulė Pilies gatvės jaukumas.
             Nepažįstamasis (nors tą akimirką jau atrodė, kad seniai jį pažįstu) Pilies gatvėje ėmė elgtis keistai – jis kabinėjosi prie žmonių. Žinoma, to, ką regėjau, kabinėjimusi pavadinti gal ir nederėtų. Jei Bernardinų sode prasilenkėme tik su vienu kitu praeiviu, tai šioje Senamiesčio arterijoje sekmadieniaujančių žmonių sutikome kur kas daugiau. Štai sekamasis nepastebimai prisėlino prie aukštos pasipusčiusios damos, prie vienos iš tų, kurioms iš pirmo žvilgsnio atrodytų nieko gyvenime nebetrūksta, bet kurios vis vien absoliučiai viskuo yra nepatenkintos, ir netaręs nė žodžio pravėrė tankiai pinto krepšio dangtį... Aš stovėjau užnugaryje, tad galėjau stebėti tik baugiai krūptelėjusios aukštos damos akis, kuriose vienu metu blykstelėjo išgąstis, nuostaba, priekaištas, nepasitenkinimas, smalsumas ir dar kai kas. Užkluptoji lyg gnybtelėta elektros atšlijo nuo „priekabiautojo“, stačia galva nėrė į Skapo gatvę ir mikliai nukaukšėjo Prezidentūros link.
            Paskui žmogus atsargiai prisiartino prie į studentą panašaus jaunuolio, nekantriai trypčiojusio šalia apytuštės kavinaitės, ir taip pat pravėrė krepšio dangtį. Kelias dienas nesiskutęs jaunuolis prunkštelėjo, jo dar visai vaikiškame veide išsirietė miesto žmogui taip nebūdinga (ypač tokiu metų laiku) šypsena. Tada iš apdribusių kelnių kišenės besišypsantysis vikriai išsitraukė sunkią monetą ir nieko nelaukdamas įmetė ją į krepšį. Ryškiai geltonos skrybėlės savininkas iš karto tą monetą iškrapštė atgalios, įspraudė nustebusiam jaunuoliui į delną bei atsukęs tamsiai mėlyną nugarą lėtu žingsniu pajudėjo tolyn.
            Ganėtinai iš toli bažnyčių varpų gaudimą užgoždamas skleidėsi „kunigaikščio“ Vildaugo riaumojimas, be kurio, kaip ir be spalvingosios Rožytės, sostinės senamiestis jau seniai tapo neįsivaizduojamas. Įsikibęs į litrinį stipraus alaus butelį nepakeičiamasis Vilniaus vilkas Vildaugas į Pilies gatvę įsiveržė iš siaurutės Literatų gatvelės ir pamėlusia nosimi įsirėmė tiesiai į šiek tiek šlubą mūsų pasakojimo praeivį. Keisčiausia buvo tai, jog žvilgtelėjęs į pravertą krepšį „kunigaikštis“ iš karto užsičiaupė, giliai susitraukė į savo vilkišką esybę, jo apšepusiu veidu tartum prašiaušė nusiraminimo vėjelis. Taip mėgstantis netikėtai kitus užklupti užkluptasis nerangiai sudribo vidury nutryptos gatvės ir turbūt dar ilgokai sėdėjo ant nebešilto grindinio bei nežinia ką mąstydamas sriūbčiojo savąjį gėrimą iš tamsaus plastmasinio butelio. Ore lengvai sklandė iš kažin kurio kampo atplaukusi smuika aimana – net vėjas stabtelėjo jos pasiklausyti. Ramu, nė menkiausio dvelktelėjimo, tik lengvas šaltukas pamažėl kabinėjosi prie žmonių ausų galiukų.
            Dar ne vienam (ne)laimingajam buvo pravertas paslaptingojo krepšio dangtis. Net ir aš, visą laiką laikęsis gan atokiai ir pats save sąmoningai erzinęs vis labiau įsiliepsnojančiu smalsumu, vieną akimirką taip užsinorėjau žvilgtelėti vidun, kad vos vos susiturėjau pats nepravėręs... Tačiau visgi susivaldžiau ir toliau sekiau paskui tamsiai mėlyną nugarą, paskui ryškiai geltoną skrybėlę, kol... Kol galiausiai aptemo visa mano esybė, visa savastis, ėmė stipriai svaigti tai, kas žmonių gyvenime vadinama galva, o keleivis su paslaptingu krepšiu ėmė sklaidytis, nykti ir tirpti, tarsi švelnus sapnas, kurį galutinai suardo negailestinga ryto tikrovė. Jei būčiau turėjęs kur ir kuo, būčiau tikrai įsignybęs. Nebeliko nei žmogaus, nei krepšio – vien absoliutus sekmadienis, Pilies gatvė, lėtai kopianti į Didžiąją, visiškas lapkritis, visiškas Vilnius, savų pirštų laukiančios įvairiaspalvės megztos kojinės ir pirštinės preikeivų stenduose, nežinia iš ko išlieti paveikslai šalia vartelių į Šventosios Paraskevės cerkvės kiemą.

- - -

PABAIGA.

            P.S. Ne, visgi ne pabaiga.

            Jūs turbūt dar slapta vylėtės sužinoti, kas slėpėsi tame paslaptingame krepšyje? Aš taip pat. Nedaug trūko, kad šios mūsų viltys taip ir būtų išgaravusios kartu su nepažįstamuoju. O dabar galite pasirinkti: tie, kurie mano, kad šis pasakojimas bus geresnis be to, ką pasakysiu netrukus, galite baigti skaityti dabar; tie, kurių smalsumas stipresnis už juos pačius, eime paskui mane.

            Krepšį aš radau prie neįprasto paminklo Aleksandrui Sergejevičiui Puškinui minėtosios šventovės kiemelyje – du į dangų spoksantys delnai, susiliejantys į vieną delną. Atsargiai pakėliau dangtį, ir viduje išvydau jaukiai bei šiltai šiauduose įsitaisiusį... didelį, didelį... kiškį, kurio storas beveik raudonai spindintis kailis ir riebios ilgos ausys iki šiol bado mano vaizduotę. Minkštumo įsikūnijimas grubaus pasaulio apsuptyje! Kiškis lyg niekur nieko nesiliaudamas kažką žiaumojo, o iš paslaptingo krepšio trenkė išgulėto šieno tvaikas. Kiškis. Kita diena buvo pirmadienis.

Nerijus Laurinavičius, 2014 01 14.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą